Obstaranie technických zariadení

Obstaranie technických zariadení na zabezpečenie prevádzky centrálne-ho zberného dvora spoločnosti DARUTIL, s.r.o., v Topoľníkoch.

 

1. Zadávanie zákazkystiahnut     predbežné oznámenie   stiahnut  stiahnut  stiahnut   TED  stiahnut  stiahnut  stiahnut

2. Oznámenie vyhlásení verejného obstarávania stiahnut   stiahnut  TED stiahnut  stiahnut

3. Súťažné podklady, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia ozn. vyhlásení ver. obstarávaniastiahnut

4. Informácia o otváraní časti ponuky „OSTATNÉ“stiahnut

5. Informácia o otváraní časti ponuky „KRITÉRIA“ stiahnut

6. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov stiahnut

7. Zmluva

8. Zápisnicehodnotenia súťažných ponúk

9. Ponuky

10. Dokument o dodaní a prebratí tovaru alebo poskytnutiu služby alebo stavebnej práce

11. Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy vrátane ich dodatkov

12. Zoznam subdodávateľov

13. Správa o zákazke

14. Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu (predložená len jedna ponuka)

© 2015 Darutil s.r.o. All Rights Reserved. Designed By www.coner.sk