Rekonštrukcia prevádzkových priestorov

Rekonštrukcia prevádzkových priestorov centrálneho zberného dvora spoločnosti DARUTIL, s.r.o., v Topoľníkoch.

1. Zadávanie zákazkystiahnut

2. Oznámenievyhlásení verejného obstarávaniastiahnut stiahnut stiahnut stiahnut

3. Súťažné podklady, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia oznámenie  vyhlásení verejného obstarávania.stiahnut

4. Informácia o otváraní časti ponuky „OSTATNÉ“stiahnut

5. Informácia o otváraní časti ponuky „KRITÉRIA“ stiahnut

6. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzač stiahnut

7. Zmluva

8. Zápisnicehodnotenia súťažných ponúk

9. Ponuky

10. Dokument o dodaní a prebratí tovaru alebo poskytnutiu služby alebo stavebnej práce

11. Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy vrátane ich dodatkov

12. Zoznam subdodávateľov

13. Správa o zákazke

14.   Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu (predložená len jedna ponuka)

© 2015 Darutil s.r.o. All Rights Reserved. Designed By www.coner.sk